Certyfikaty ECDL

 ECDL-logo-icon

ECDL Base

Certyfikat ECDL BASE jest podstawowym certyfikatem umiejętności komputerowych. Aby go uzyskać, wystarczy zdać cztery pokazane na schemacie niżej egzaminy.

Certyfikat ECDL BASE zaświadcza, że jego posiadacz potwierdzil podstawowe kompetencje komputerowe, umozliwiające korzystanie z komputera w dzisiejszym świecie. Jest to podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności, którzy na codzień posługują się komputerem, korzystają z Internetu, tworzą i edytują dokumenty oraz arkusze kalkulacyjne. Jest także ciekawym potwierdzeniem umiejętności komputerowych uczniów szkół róznych poziomów.

W sposób naturalny nasuwa się pytanie czy certyfikat ECDL BASE jest równoważny starszemu certyfikatowi ECDL START, na który składały się także cztery moduły. Otóż nie. Mimo zachowania przez PTI tej samej ceny pełnej certyfikacji, certyfikat BASE obejmuje wiedzę i umiejętności znacznie szersze - pięciu „starych”  modułów (1,2,3,4,7) - zaś START obejmował tylko cztery. Poza tym kwalifikacje walidowane certyfikatem BASE są o wiele bardziej aktualne niż to jest w przypadku STARTa. 

Moduły BASE:

B1 - podstawy pracy z komputerem

B2 - Podstawy pracy w sieci

B3 - Przetwarzanie tekstów

B4 - Arkusze kalkulacyjne

Sylabusy:

B1 - podstawy pracy z komputerem

B2 - Podstawy pracy w sieci

B3 - Przetwarzanie tekstów

B4 - Arkusze kalkulacyjne

Wzór cetryfikatu:

ecdl-base

Źródło: ecdl.com.pl

ECDL Start

ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL Core. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy.

Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że uczestnik ma możliwość kontynuowania zdawania egzaminów w ciagu 3 lat od daty pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL Core i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

ECDL Start jest adresowany do tych kandydatów, którzy z różnych powodów nie potrzebują potwierdzenia umiejętności w zakresie pełnych kompetencji pakietu biurowego. Pozwala uczestnikom skupić się na interesujących ich zagadnieniach oraz potwierdzić ich znajomość zewnętrznym egzaminem poprzez otrzymanie rozpoznawalnego w 148 krajach świata certyfikatu.

Wzór cetryfikatu:

ECDL START WZOR1

Źródło: ecdl.com.pl

ECDL Core

Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL(European Computer Driving Licence)zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:
 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
 2. Użytkowanie komputerów
 3. Przetwarzanie tekstów
 4. Arkusze kalkulacyjne
 5. Bazy danych
 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Certyfikat ECDL Core stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętnosci. Oznacza to, że uczestnik ma możliwość kontynuowania zdawania egzaminów w ciągu 3 lat od daty pierwszego egzaminu.

 
Sylabus v 5.0 << pobierz >>
 
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Korzyści dla pracodawcy:
 • wzrost wydajności i jakości pracy,
 • redukcja kosztów,
 • wzrost rentowności wydatków na informatyzację,
 • wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.
Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.
Korzyści dla społeczeństwa:
 • podwyższa ogólny poziom kompetencji informatycznych,
 • otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
 • korzystnie wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.
 
Wzór cetryfikatu:

ECDL Certificate CORE

Źródło: ecdl.com.pl

e-Citizen

Czym jest i do kogo skierowany jest program e-Citizen?
 • e-Citizen jest certyfikatem specjalnie opracowanym dla ludzi z ograniczoną wiedzą z zakresu informatyki i mechanizmów Internetu.
 • e-Citizen skierowany jest do wszystkich, niezależnie od statusu, wykształcenia, wieku, zdolności lub umiejętności. Przed przystąpieniem do tego programu pożądana jest jednak umiejętność posługiwania się myszą i klawiaturą.
 • e-Citizen może być także skierowany do młodzieży pokazując jak dobrze wykorzystywać Internet podczas nauki szkolnej i przygotowywaniu się do lekcji
 • e-Citizen to doskonała propozycja dla osób obawiających się komputera, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez wcześniejszej wiedzy informatycznej.
 • e-Citizen pozwala zapoznać się z obsługą komputera na poziomie pozwalającym na przechowywanie i odnajdowanie informacji i nawiązanie połączenia z Internetem.
 • e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może być użyty do wielu zastosowań.

 

Sylabus e-Citizen v 1.0 <<pobierz>>

 

Przykładowy egzamin <<pobierz>>

By samodzielnie sprawdzić swoje umiejętności należy pobrać przykładowy egzamin i wykonać wszystkie zawarte w nim zadania w czasie nie dłuższym niż 45 minut.

Materiały do testu przykładowego - <<pobierz (.zip)>>

 

Wzór certyfikatu

eCitizen 


Koordynator Produktu e-Citizen
Maciej Godniak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EPP e-Nauczyciel

e-Nauczyciel

Certyfikat EPP e-Nauczyciel jest potwierdzeniem, że nauczyciel celowo i efektywnie stosuje technologię informacyjną i komunikacyjną do unowocześnienia swojego warsztatu pracy edukacyjnej i zwiększenia osiągnięć uczniów, dba również o swój dalszy rozwój w tym zakresie. Tym samym rozwija swoje kompetencje personalne i społeczne związane z posługiwaniem się technologią cyfrową.

Dla potwierdzenia spełnienia tych wymagań, nauczyciel:
 1. zdaje test, zakończony Certyfikatem EPP e-Nauczyciel TEST,
 2. realizuje część praktyczną egzaminu EPP e-Nauczyciel.

 

Sylabus EPP e-Nauczyciel <<pobierz>>

 

EPP e-Nauczyciel TEST <<pobierz>>

Nauczyciel rozwiązuje w obecności egzaminatora w czasie 60 minut test, który obejmuje trzy obszary wymagań:

 1. Prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 2. Nauka i praca w środowisku technologii, w tym znajomość aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie.
 3. Korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.

Można go uzyskać w dowolnym momencie starania się o Certyfikat EPP e-Nauczyciel.

 

Część Praktyczna EPP e-Nauczyciel

W ramach części praktycznej nauczyciel powinien pokazać jak wykorzystuje TIK w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Do wyboru zaprezentowania swojego dorobku ma dwie alternatywne ścieżki: e-Teczka i Prezentacja on-line:

e-Teczka
 1. Przedstawia co najmniej trzy scenariusze lekcji (każda po 45 min) wspomaganych technologią informacyjną i komunikacyjną z uzasadnieniem, w jaki sposób zastosowanie tej technologii przyczynia się do podniesienia poziomu realizacji zajęć oraz zwiększenia osiągnięć uczniów.
 2. Przeprowadza lekcje w oparciu o te scenariusze i dokumentuje przebieg lekcji w sposób umożliwiający weryfikację celowości zastosowania technologii, aktywności nauczyciela i działania uczniów. Dokumentacja przebiegu lekcji zawiera materiały elektroniczne wykorzystane podczas zajęć, arkusz hospitacji dyrektora szkoły oraz drugiego nauczyciela, oraz ankiety uczniów i ankietę dyrektora szkoły. Dołączona winna być refleksja nauczyciela do przeprowadzonych lekcji.
 3. Bierze udział w co najmniej jednej formie doskonalenia metod posługiwania się technologią w pracy dydaktycznej – potwierdza to odpowiednim zaświadczeniem, dyplomem lub innym dokumentem.
Prezentacja on-line

Przygotowana przez nauczyciela prezentacja on-line dokumentuje jego umiejętności stosowania technologii w pracy z uczniami oraz we własnym rozwoju zawodowym. Powinna ona zawierać między innymi:

 1. opis zorganizowanej przez nauczyciela lekcji otwartej;
 2. scenariusz zajęć w wykorzystaniem TIK lub opis przykładu dobrej praktyki;
 3. opis projektu edukacyjnego rozwijającego kompetencje społeczne i twórcze uczniów;
 4. osobistą refleksję, która wskazuje na :
  1. angażowanie uczniów w działania indywidulane i grupowe o charakterze innowacyjnym;
  2. zmianę, jaka nastąpiła w stosowanych dotychczas przez nauczyciela metodach kształcenia;
  3. kierunki i możliwości rozwoju nauczyciela z użyciem TIK.

 

Ułatwienia w zdobywaniu certyfikatu EPP e-Nauczyciel

Umowa pomiędzy PTI a Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) pozwala nauczycielom biorącym udział w programach przygotowanych przez CEO na potwierdzenie części praktycznej stosownym zaświadczeniem ukończenia programu:

 • Dla nauczycieli biorących udział w programie CEO „Szkoła z Klasą 2.0” (małe logo szkoły z klasą)

Uzyskanie przez nauczycieli na koniec każdej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0 Dyplomu świadczącego o wykonaniu i opisaniu przez nich wszystkich zadań przewidzianych w programie. Dyplom stanowi dokumentację dla poświadczenia części praktycznej programu e-Nauczyciel po uiszczeniu przez nich opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 zł (plus VAT). W celu uzyskania Certyfikatu e-Nauczyciel, nauczyciele ci muszą jedynie zaliczyć w jednym z Centrów Egzaminacyjnych ECDL EPP e-Nauczyciel TEST, po wniesieniu standardowej opłaty 99 zł brutto.

Dodatkowo, 50 najlepszych w danej edycji uczestników programu Szkoła z klasą 2.0, będzie miało możliwość przystąpienia do egzaminu e-Nauczyciel TEST za 1 zł (plus VAT).

 • Dla nauczycieli biorących udział w rządowym programie „Cyfrowa szkoła”

Pilotażowy program „Cyfrowa szkoła” został przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 40/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 roku. Zdefiniowano w nim cztery obszary działań – jeden z nich to „e-nauczyciel”. Dotyczy on „rozwijania umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania z wykorzystaniem TIK, a ponadto komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK”. Program zakłada, że nauczyciele:

 • uczestniczą w co najmniej 4 spotkaniach zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy;
 • organizują w szkole w ramach tej współpracy co najmniej dwie lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu;
 • udostępniają w międzyszkolnych sieciach współpracy scenariusze zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu, przykłady dobrych praktyk itp.

Nauczyciele, którzy ukończyli w CEO program: „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” na podstawie zaświadczenia ukończenia szkolenia będą mogli zaliczyć część praktyczna po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 zł (plus VAT) oraz przystąpić do części testowej za opłatą 1 zł (plus VAT).

 

Wzór certyfikatu EPP e-Nauczyciel TEST:

 ECDL Certificate e-nauczyciel test wzor w

Wzór certyfikatu EPP e-Nauczyciel:

ECDL Certificate e-nauczyciel wzor w

Czytaj więcej...

Cennik certyfikacji

 
Informacja dla kandydatów

Płatności kandydatów za wszystkie egzaminy od 1.10.2013 r. odbywają się przez wirtualną kasę www.eecdl.pl/kasa - Przeczytaj poradnik

 
Informacja dla organizatorów/instytucji

Płatność za egzaminy dla grup odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez PTI. Zamówienie na fakturę powinno być wysyłane są na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kilka dni przed egzaminem. Do każdej faktury płatnik otrzymuje link z kuponami na egzamin. Każdy egzamin jest powiązany z konkretną wpłatą. Kod wygenerowany na egzamin będzie można wykorzystać jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, np. kupiono kody na egzaminy ECDL Advanced w cenie normalnej - niemożliwe będzie podejście do egzaminu w cenie ulgowej.

Czytaj więcej...

Egzaminatorzy

Nasi egzaminatorzy również są doświadczonymi szkoleniowcami.

Skontaktuj się z nami jeżeli chcesz zdać egzamin z:

 • stary ECDL Core/Start |M1|M2|M3|M4|M5|M6|M7|
 • PODSTAWOWY |B1|B2|B3|B4|eC|S1|S2|S3|
 • e-Citizen |eC|
 • IT Security |S3|
 • EPP e-Nauczyciel |eN1|eN2|

Czytaj więcej...

Centrum Egzaminacyjne

W porozumieniu z Polskim Towarzystwie Informatycznym w 2009 roku w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach zostało utworzone Centrum Egzaminacyjne ECDL pod numerem PL-CE0056.

TWP w Siedlcach

Czytaj więcej...

Labaratoria egzaminacyjne

Siedlce

Laboratorium - PL-LAB0136

Siedziba TWP OR w Siedlcach

pl-lab0136

pl-lab0136

Laboratorium - PL-LAB0225

Siedziba TWP OR w Siedlcach

pl-lab0225

pl-lab0225

Laboratorium - PL-LAB0226

Siedziba TWP OR w Siedlcach

pl-lab0226

pl-lab0226

Węgrów

Laboratorium - PL-LAB0222

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie

ul. Bohaterów Warszawy 10, Węgrów

pl-lab0222

pl-lab0222

Laboratorium - PL-LAB0223

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie

ul. Bohaterów Warszawy 10, Węgrów

pl-lab0223

pl-lab0223

Łosice

Laboratorium - PL-LAB0227

Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łosicach

ul Bialska 13, Łosice

pl-lab0227

pl-lab0227

Garwolin

Laboratorium - PL-LAB0224

Zespole Szkół nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie

ul. Janusza Korczaka 10, Garwolin

pl-lab0224

pl-lab0224

 

Ważne informacje

Dane teleadresowe

Sokołowska 37
08-110 Siedlce

sekretariat czynny
pn-pt 8:00 - 16:00
so-nd 7:30 - 13:30


biuro@twp.siedlce.pl


tel.: 25 644 76 90
fax: 25 644 04 94
kom. 515 297 899

rodo

Partnerzy

swpw plock basic logoeseco-logo

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.