Matura

INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW DEKLARUJĄCYCH PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

Absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych TWP w Siedlcach, składa wstępną deklarację przystąpienia do tego egzaminu w terminie do 31 grudnia (nieobowiązkowa) a deklarację ostateczną do 7 lutego.

Po złożeniu deklaracji ostatecznej, nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.

Poniżej informujemy, jak prawidłowo wypełnić i przekazać deklarację maturalną do szkoły.
 1. Deklaracja_1a - dla absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę po 2015 roku
 2. Deklaracja 1b - dla:
   • absolwenta LO od roku szkolnego 2014/2015, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;
   • osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej;
   • absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości
 3. Deklaracja 1c - dla:
  • absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)
W celu wypełnienia deklaracji absolwenci powinni wykonać następujące czynności:
 1. Zgłosić się do sekretariatu "macierzystej" Szkoły po druk deklaracji, lub
 2. Pobrać deklarację ze strony oraz  Wniosek o przystąpienie do egzaminu w innej szkole
 3. Wypełnić DEKLARACJĘ MATURZYSTY i zapisać na nośniku przenośnym (na przykład płycie CD).
 4. Wydrukować wypełnioną deklarację i podpisać ją.
 5. Złożyć deklarację w sekretariacie Szkoły:
   • w wersji papierowej - wydrukowaną i podpisaną;
   • w wersji elektronicznej - zapisaną na nośniku przenośnym.

 

INFORMACJE NT. OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY
 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt. 1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
 3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt. 3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko zdającego, PESEL, przedmiot i poziom egzaminu.
 5. Opłata, o której mowa w pkt. 1.– 4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi szkoły w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 marca 2020 r.
 7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt. 1., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r., poz. 1497), tj. 674,00 zł netto (od 1 listopada 2018 r.) (załącznik 26)
 8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt. 7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2019 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).
 9. Osoby ubiegające się o zwrot nienależnie wniesionej opłaty proszone są o pobranie wniosku i przesłanie go do właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (jako skan wypełnionego formularza). (załącznik)

Dane teleadresowe

Sokołowska 37
08-110 Siedlce

sekretariat czynny
pn-pt 8:00 - 16:00
so-nd 7:30 - 13:30

w czasie trwania nauczania zdalnego sekretariat w weekendy jest nieczynny kontakt tel. 515 297 899


biuro@twp.siedlce.pl


tel.: 25 644 76 90
fax: 25 644 04 94
kom. 515 297 899

rodo

Partnerzy

swpw plock basic logoeseco-logo

 


Copyright © 2014. All Rights Reserved.